Πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ
Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον" είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον" είναι να ακολουθεί και να εφαρμόζει το Νόμο 2860/2000, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η επάρκεια, η ορθολογικότητα και η διαφάνεια στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον".

Tο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει δράσεις για την προστασία και διαχείριση του βιότοπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο, περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 906/Δ, 22.12.1999). Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνονταν η βασική λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ, καθώς και έργα και δράσεις για την προσέλκυση επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου αλλά και για την ολοκληρωμένη προστασία και διατήρηση των βιότοπων.

Τα έργα επιλέγονταν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Έντυπα Αίτησης παρέχονται στην ελληνική έκδοση αυτού του ιστοχώρου.
Περιγραφή Έργου
Tο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλάμβανε δράσεις για την προστασία και διαχείριση του βιότοπου αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στη Ζάκυνθο, περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 906/Δ, 22.12.1999). Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβανόταν η βασική λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ, καθώς και έργα και δράσεις για την προσέλκυση επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή του πάρκου αλλά και για την ολοκληρωμένη προστασία και διατήρηση των βιότοπων.

Υποέργα

•    Κατασκευή κέντρου ενημέρωσης και αποκατάσταση της μονής του Αγίου Διονυσίου στο Καλλιτέρο
•    Πρόγραμμα Φύλαξης – Ενημέρωσης
•    Προμήθεια εξοπλισμένων οχημάτων
•    Σήμανση και οριοθέτηση του χερσαίου χώρου του 
•    Αρχική λειτουργία (start up) Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
•    Προμήθεια εξοπλισμένων σκαφών
•    Κατασκευή περιπτέρου ενημέρωσης και αποθήκης
•    Κατασκευή και λειτουργία Θεματικού Εκθεσιακού Κέντρου της θαλάσσιας χελώνας
•    Αγορά γης για την κατασκευή κέντρου ευαισθητοποίησης και συστήματος παρακολούθησης της ωοτοκίας στην παραλία της Δάφνης
•    Κατασκευή κέντρου ευαισθητοποίησης και συστήματος παρακολούθησης της ωοτοκίας στην παραλία της Δάφνης
•    Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών στοιχείων για τη λειτουργία του κέντρου ευαισθητοποίησης και του συστήματος παρακολούθησης της ωοτοκίας στην παραλία της Δάφνης
•    Κατάρτιση κανονισμού διοίκηση και λειτουργίας και σχεδίου διαχείρισης
•    Κατασκευή και λειτουργία υποβρυχίων δια αποκατάσταση και αξιοποίηση του υγροβιότοπου της λίμνης Κεριού δρόμων
•    Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική έρευνα της παράκτιας ζώνης του Ε.Θ.Π.Ζ.
•    Πρόγραμμα παρακολούθησης παραμέτρων περιβάλλοντος
•    Μελέτη για την κατασκευή ειδικών διαχειριστικών έργων για την προστασία από διάβρωση των παραλιών ωοτοκίας
•    Κατασκευή ειδικών διαχειριστικών έργων για την προστασία από διάβρωση των παραλιών ωοτοκίας Ε.Θ.Π.Ζ.
•    Παρακολούθηση των επιπτώσεων των θηρευτών των αυγών και νεοσσών θαλάσσιας χελώνας στις παραλίες ωοτοκίας του Ε.Θ.Π.Ζ.
•    Κατασκευή πλωτής εξέδρας για την πρόσδεση σκαφών στο Μαραθονήσι
•    Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών στο Μαραθονήσι
•    Κατασκευή περιπτέρου ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στο Μαραθονήσι
•    Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου
•    Τεχνική υποστήριξη για την πιστοποίηση του Φ.Δ.
•    Προμήθεια μεταχειρισμένων εξοπλισμένων οχημάτων
•    Σφράγισμα γεωτρήσεων πετρελαίου στη λίμνη Κεριού
•    Παραγωγή κινητής ενημερωτικής έκθεσης θαλάσσιας χελώνας
•    Εξοπλισμός συστήματος παρακολούθησης της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας
•    Καταγραφή βενθικής πανίδας στο Ε.Θ.Π.Ζ.
•    Παρακολούθηση χλωρίδας και φυτοκοινωνιών της χερσαίας περιοχής του κόλπου Λαγανά
•    Καταγραφή της μικροβιακής χλωρίδας του κόλπου Λαγανά
•    Σήμανση και οριοθέτηση του θαλάσσιου χώρου του Ε.Θ.Π.Ζ.
•    Προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και οριοθέτηση του θαλάσσιου χώρου του Ε.Θ.Π.Ζ.
•    Παρακολούθηση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελωνασ
•    Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου έχει ως σημαντικότερη παράμετρο τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος στον σημαντικότατο βιότοπο του κόλπου Λαγανά - Ζακύνθου, με την εγκαθίδρυση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.). με το Προεδρικό Διάταγμα «χαρακτηρισμού του Ε.Θ.Π.Ζ.» (ΦΕΚ 906/Δ, 22.12.1999) έχει ήδη ιδρυθεί και λειτουργεί στη Ζάκυνθο ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».

Ειδικότερα για την περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, προβλέπονται:

•    η οργάνωση, εγκαθίδρυση και έναρξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. και η έναρξη της λειτουργίας της περιοχής μέσω προγραμμάτων φύλαξης – παρακολούθησης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.
•    η υλοποίηση προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνεται ι η σήμανση των ζωνών προστασίας.
•    η υλοποίηση προγραμμάτων ανάδειξης των περιοχών και προσέλκυσης επισκεπτών, στα οποία περιλαμβάνεται η κατασκευή και εγκατάσταση υποδομών πληροφόρησης, περιήγησης και ξενάγησης.

Αναλυτικότερα στο έργο προτείνονταν έργα και δράσεις όπως:

1.    Η υλοποίηση προγράμματος φύλαξης – ενημέρωσης στην περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ., και ειδικότερα στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta και στη θαλάσσια περιοχή του Πάρκου
2.    Η προμήθεια του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. με εξοπλισμένα οχήματα για την κάλυψη των αναγκών του.
3.    Η σήμανση και η οριοθέτηση της προστατευόμενης περιοχής στο Ε.Θ.Π.Ζ, τόσο στη χερσαία όσο και στη θαλάσσια περιοχή.
4.    Η αρχική λειτουργία (start up) του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
5.    Η προμήθεια του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. με εξοπλισμένα σκάφη για την κάλυψη των αναγκών του.
6.    Η κατασκευή νέου περιπτέρου ενημέρωσης και αποθήκης, σε ιδιόκτητο γήπεδο του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. στην καρδιά του Ε.Θ.Π.Ζ.
7.    Η κατασκευή και λειτουργία Θεματικού Εκθεσιακού Κέντρου της θαλάσσιας χελώνας σε κτίριο το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Φ.Δ.
8.    Προμήθεια εξοπλισμού για την  παρακολούθηση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας.
9.    Η κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας και διοίκησης και του σχεδίου διαχείρισης για την περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ.
10.    Σφράγισμα των γεωτρήσεων πετρελαίου στη λίμνη Κεριού
11.    Η αποκατάσταση και αξιοποίηση του υγροβιότοπου της λίμνης Κεριού
12.    Η υλοποίηση  ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής έρευνας της παράκτιας ζώνης του Ε.Θ.Π.Ζ.
13.    Η υλοποίηση προγραμμάτων για την παρακολούθηση των παραμέτρων περιβάλλοντος στην περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ.
14.    Μελέτη για την υλοποίηση ειδικών διαχειριστικών έργων για την προστασία των παραλιών ωοτοκίας από τη διάβρωση
15.    Παρακολούθηση των επιπτώσεων των θηρευτών των αυγών και νεοσσών θαλάσσιας χελώνας στις παραλίες ωοτοκίας του Ε.Θ.Π.Ζ.
16.    Κατασκευή πλωτής εξέδρας για την πρόσδεση σκαφών στο Μαραθονήσι
17.    Έρευνα και παρακολούθηση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας
18.    Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών
 
Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων και δράσεων ενισχύθηκε η κατάλληλη οργανωτική και διαχειριστική δομή, ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία και διαχείριση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

Οι φωτογραφίες του ΕΘΠΖ

Φύλαξη Προστατευόμενης Περιοχής
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημέρωση επισκεπτών κατά την είσοδο στη περιοχή ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Φύλαξη Παραλίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Νεοσσοί
Ωοτοκία
Ερευνητικό πρόγραμμα βιολογίας θαλάσσιας χελώνας
Ωοτοκία
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Κόλπος Λαγανά
Οικοσύστημα
Παραλία ωοτοκίας Σεκάνια (απαγορεύεται η πρόσβαση)
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Καλαμάκι
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Γέρακας
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Δάφνη
Παραλίεςωοτοκίας
Παραλία ωοτοκιας Μαραθωνήσι
Παραλίεςωοτοκίας
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Γεωλογικοί Σχηματισμοί
ΓεωλογικοίΣχηματισμοί
Σήμανση Θαλάσσιας Ζώνης Ε.Θ.Π.Ζ
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Εκθεσιακό Κέντρο θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Ενημερωτικό Κέντρο Ε.Θ.Π.Ζ. στο Γέρακα Ζακύνθου
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Σχήμα φωλιάς θαλάσσιας χελώνας
Εκθεσιακά-ΕνημερωτικάΚέντρα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Θαλάσσια Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Καπόνι
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
Πανίδα
οικότοπος
Οικοσύστημα
Ποσειδωνία
Χλωρίδα
Ορχιδέα
Χλωρίδα
Τοπικό Ενδημικό Ζακύνθου Limonium zacynthium
Χλωρίδα
Ορχιδέα Orchis laxiflora
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Υδροβιότοπος Λίμνης Κεριού
Οικοσύστημα
Κρινάκι της θάλασσας
Οικοσύστημα Χλωρίδα
πεταλούδα Gonepteryx cleopatra
Πανίδα
Έντομα
Πανίδα
Νυχτερίδα
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Αστερίας
Οικοσύστημα Πανίδα
Μπαρμπούνι
Πανίδα
Οικοσύστημα
Χλωρίδα
Λαδανιά
Χλωρίδα
fauna
Πανίδα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Οικοσύστημα
Πανίδα
Απειλούμενα είδη
Πανίδα
Απειλούμενα Εϊδη
Πανίδα
Ενημέρωση Επισκεπτών πριν την είσοδο στην παραλία ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική πινακίδα απαγόρευσης ερασιτεχνικής αλιείας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ενημερωτική Πινακίδα παραλίας ωοτοκίας
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Χλωρίδα
Χλωρίδα
Φύλακες Περιβάλλοντος Ε.Θ.Π.Ζ.
ΠρόγραμμαΠροστασίας-ΔιαχείρισηςΕ.Θ.Π.Ζ.
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Ημερίδα
ΤοΠάρκο
Απειλούμενα είδη
ΤοΠάρκο Χλωρίδα
Εκσκαφή φωλιάς
ΤοΠάρκο
νεοσσοί
Ωοτοκία
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εθελοντές
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο
Εκπαίδευση
ΤοΠάρκο